בקשה להירשם למאגר היועצים

חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע”מ (להלן: “מבט”י”) מזמינה בזאת יועצים בתחומי ההנדסה להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים שלה.

המאגר יכלול יועצים בתחומים הבאים (*):

(*) על מנת לבחון עמידה בתנאי הסף – נא ללחוץ על ההתמחות הספציפית

תנאי סף

אדריכלות

תנאי סף-אדריכלות

המאגר פתוח לרישום למשרד  אדריכלים, שותפות, חברה בע”מ, או תאגיד, הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים בו עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. המבקש הינו בעלים של משרד, שבו מועסקים לפחות  שני אדריכלים, ומחזיק בתשתית המקצועית המתאימה הכוללת ציוד מחשוב, תוכנת שרטוט ומערכת מקוונת להגשת תכניות.

2. כל אדריכל המועסק במשרד הינו רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתחום הרישום המבוקש, או בפנקס רלוונטי אחר, אם קיים.

3. המבקש הינו בעל ניסיון בליווי אדריכלי של פרויקטים לרבות הכנת בקשה להיתר בניה, טיפול בהוצאת היתר הבניה וליווי הפרויקט עד למסירה. ניסיון זה כולל ליווי כאמור לעיל של לפחות שני פרויקטים  בתחום תשתיות ביוב או מכוני טיהור שפכים בחמש השנים האחרונות, בהיקף כספי מצטבר של שמונה מיליון ₪.

4. המבקש הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו – 1976.

איטום

תנאי סף- יועץ איטום

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים בו עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. המבקש או עובד אחד לפחות, המועסק על-ידו כשכיר באופן ישיר, יהינו בעל תואר ראשון בתחום הנדסת כימיה או הנדסת חומרים או הנדסה אזרחית או הנדסת מכונות ורשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.

2. למבקש נסיון של לפחות חמש שנים כיועץ איטום בפרויקטים כולל: תכנון מערכות איטום וציפוי, פיקוח עליון לאיטום וציפוי, בקרת תכנון איטום לפרויקטים גדולים, תכנון מערך תחזוקה מונעת למערכות איטום.

3. למבקש ניסיון של לפחות שלוש שנים כיועץ איטום בפרויקטים הנדסיים בתחום תשתיות מים וביוב.

בטיחות אש

תנאי סף יועץ בטיחות אש

המאגר פתוח לרישום ליחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין, חברה בע”מ או תאגיד רשום בישראל כדין ובתנאי שהיחיד, בעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:

1. המבקש הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשומים כדין.
2. למבקש תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובעל ניסיון מוכח (כקצין בכיר ברמה המקבילה לדרגת סגן אלוף בצבא בנציבות כיבוי והצלה / גופי כיבוי צבאיים / משרד הבטחון / גופי כיבוי רשת”א / קק”ל) בפועל של חמש עשרה שנים או יותר.
3. למבקש היכרות וניסיון קודם בחקירת אירועי דליקות
4. למבקש הכרות מעמיקה עם תחום חומ”ס ונפיצים

בקר תוכן

תנאי סף- בקר תוכן

המאגר פתוח לרישום ליחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין, חברה בע”מ או תאגיד רשום בישראל כדין ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:
1. המבקש הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשומים כדין.
2. למבקש תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובעל ניסיון מוכח בפועל של חמש עשרה שנים או יותר.
3. למבקש היכרות עם רשויות מקומיות
4. למבקש הכרות עם תאגידי מים וביוב בדגש על תאגיד המים הגיחון
5. המבקש ביצע עבודות תוכן הכוללות עמידה בתקציב , חריגות ותוספות בחברות כלכליות ו/או ארגונים דומים במגזר הציבורי.

בקר הנדסי

תנאי סף- בקר הנדסי

המאגר פתוח לרישום ליחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין, חברה בע”מ או תאגיד רשום בישראל כדין ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן: 

 1. המבקש הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשומים כדין.
 2. למבקש תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהנדסה אזרחית ורישום תקף בפנקס האדריכלים והמהנדסים. ובעל ניסיון מוכח בניהול פרויקטים, בקרה בפועל של חמש עשרה שנים או יותר.
 3. למבקש הכרות עם הרשות המקומית ירושלים.
 4. למבקש הכרות עם תאגיד המים הגיחון

5. המבקש ביצע עבודות בקרה הנדסיות, תקציביות, חריגים ותוספות בחברות כלכליות ו/או חברות עירוניות.

הידרולוגיה

תנאי סף- יועץ בתחום ההידרולוגיה וניקוז

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות,  חברה בע”מ או תאגיד, הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים בו עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. העל המבקש, או עובד שכיר אחד לפחות מטעמו, המועסק על-ידו באופן ישיר, להיות בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית/חקלאית ממוסד אקדמאי מוכר, עם התמחות בתחום ההידרולוגיה, רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.

2. על המבקש להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בניתוח הידרולוגי או בתכנון מערכות ניקוז, לרבות הכנת שלושה דו”חות או יותר עבור לקוחות מהמגזר הציבורי במהלך תקופה זו.

הנדסת איוורור ומיזוג אוויר

תנאי סף- איוורור ומיזוג

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ, או תאגיד הרשומים בישראל כדין, ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. המבקש הינו בעל רשיון עסק ככל שהדבר נדרש על-פי החוק.

2. המבקש או עובד מטעמו, המועסק על-ידו כשכיר באופן ישיר, הינו בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל או הנדסה אזרחית או הנדסת מכונות ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (יש לצרף את העתק התעודה).

3. על המבקש להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון מתקני איוורור ומיזוג אוויר למבנים תעשייתיים או מתקני תשתיות.

חשמל

תנאי סף- יועץ חשמל

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים בו עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. למבקש, או לעובד שכיר אחד לפחות מטעמו, המועסק על-ידו באופן ישיר, תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהנדסת חשמל, רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

2. למבקש ניסיון של שמונה שנים לפחות בתכנון חשמל באחד מהתחומים הבאים או יותר: פיקוד ובקרה, תכן מאור, מערכת חשמל, השנאה בסביבה תעשייתית. ההיקף המצטבר של הפרויקטים שתוכננו על-ידי המבקש בשמונה השנים האחרונות יהיה עשרה מיליון ש”ח ומעלה. שניים מהפרויקטים יכללו תכנון מתקנים במתח גבוה.

מדידות

תנאי סף- מדידות

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות , חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:

1. המבקש הינו בעל רישיון מודד מוסמך בתוקף.

2. המבקש הינו בעל ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות במדידות תשתיות מים או ביוב.

מכרזים

תנאי סף- יועץ מכרזים

המאגר פתוח לרישום ליחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין, חברה בע”מ או תאגיד רשום בישראל כדין ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:

1. המבקש הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשומים כדין.
2. למבקש תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או לימודי תעודה בתחום המכרזים, ובעל ניסיון מוכח בפועל של עשר שנים או יותר בייעוץ וליווי מכרזים.
3. המבקש ביצע עבודות בתחום המכרזים בארגונים שונים.

ניהול פרויקטים

תנאי סף- ניהול, פיקוח ובקרת פרויקטים

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. למבקש, או לעובד שכיר אחד לפחות, המועסק על-ידו באופן ישיר, תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהנדסה אזרחית או הנדסת מכונות ורישום תקף בפנקס האדריכלים והמהנדסים. לחלופין: בעל תעודת הסמכה כהנדסאי בניין  מטעם המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (להלן: מה”ט) ובעל ניסיון מוכח בניהול פרויקטים מבנים של עשר שנים או יותר.

2. למבקש ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות בניהול פרויקטים להקמת מתקנים הנדסיים עבור גופים עירוניים/ממשלתיים  בישראל.

3. לפרויקט בהיקף כספי של עד 20 מש”ח:

• המבקש יהיה בעל ניסיון, במהלך חמש השנים האחרונות, בניהול של שני פרויקטים של תחנות שאיבה או מכוני טיהור שפכים או מתקנים הנדסיים בתחום המים והביוב. היקף כל פרויקט יהיה שלושה מיליון ₪ ומעלה.

• המבקש יהיה בעל ניסיון בפיקוח על עבודות בתחום תשתיות מים וביוב, בהיקף ביצוע של לפחות שני מיליון ש”ח בשנה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

     לפרויקט בהיקף כספי של מעל 20 מש”ח:

• המבקש יהיה בעל ניסיון, במהלך חמש השנים האחרונות, בניהול של ארבעה פרויקטים של תחנות שאיבה או מכוני טיהור שפכים או מתקנים הנדסיים בתחום המים והביוב. היקף על פרויקט יהיה שישה מיליון ₪ ומעלה.

• המבקש יהיה בעל ניסיון בפיקוח על עבודות בתחום תשתיות מים וביוב בהיקף ביצוע של לפחות ארבעה מיליון ש”ח בשנה בכל אחת משלוש השנים האחרונות

4. המבקש עומד בתנאים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין שכר מינימום והעסקת עובדים זרים.

ניהול תהליך

תנאי סף- יועץ ניהול תהליך

המאגר פתוח לרישום ליחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין, חברה בע”מ או תאגיד רשום בישראל כדין ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:

1. המבקש הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשומים כדין.
2. המבקש הינו מהנדס בעל תואר ראשון B.Sc לפחות בתחום הרלוונטי.
3. המבקש הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול תהליך במכון טיהור שפכים בנפח הטיפול של 50,000 מק”י לפחות.

סביבה

תנאי סף- יועץ סביבתי- לתכנון ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. המבקש, או עובד שכיר אחד לפחות, המועסק על-ידו באופן ישיר, הינו בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים:

 • הנדסת חומרים
 • כימיה
 • פיסיקה
 • אקוסטיקה
 • ביולוגיה
 • מדעי הסביבה
 • מדעי כדור הארץ
 • אקולוגיה
 • גיאוגרפיה
 • הנדסה אזרחית
 • אדריכלות בהתמחות בינוי ערים.

2. המבקש הינו בעל שבע שנות ניסיון בייעוץ ותכנון סביבתי ובעריכת מסמכים סביבתיים כולל עריכה בפועל של חמישה תסקירי השפעה סביבתיים, אשר שניים מהם לפחות נעשו לצורך פרויקטים בתחום מים או ביוב (לרבות ריכוז עבודת מומחים ומתכננים בתחומי איכות סביבה).

קונסטרוקציה

תנאי סף-יועץ קונסטרוקציה

המאגר פתוח לרישום ליחיד תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין, חברה בע”מ או תאגיד רשום בישראל כדין ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:

1. המבקש יהיה בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית או הנדסת בניין, רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים.

2. המבקש יהיה בעל ניסיון של שבע שנים בתכנון קונסטרוקציות בטון ופלדה ו/או מבנים ומתקנים הנדסיים, שנבנו בקשר עם תשתיות מים או ביוב או טיהור שפכים (הערה: לבעל תואר שני הניסיון הנדרש יהיה חמש שנים). במהלך תקופה זו ביצע המבקש תכנון מפורט של עשרה מבנים או יותר במשקל מצטבר של 500 טונות פלדה.

3. למבקש ניסיון בבדיקת היתכנות הנדסית, בתכנון פתרונות קונסטרוקציה הנדסיים וליווי ביצוע למבנים קיימים וכן בעבודות הנדסה אזרחית חדשות.

שמאות מקרקעין

תנאי סף – שמאות מקרקעין

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן:

1. על המבקש להיות שמאי מוסמך בעל רישיון כדין.

2. על המבקש להיות בעל ניסיון של שבע שנים או יותר, לרבות שירותי שמאות בתחום ההפקעות עבור לקוחות מהמגזר הציבורי (כולל ייעוץ לתביעות בירידת ערך עקב אישור תכנית).

תחבורה

תנאי סף- ייעוץ ותכנון הסדרי תנועה ובטיחות

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה בע”מ או תאגיד הרשומים בישראל כדין ובתנאי שבעל העסק או אחד מהשותפים עומדים בעצמם בכל התנאים להלן:

1. המבקש או עובד אחד לפחות, המועסק על-ידו כשכיר באופן ישיר, להיות בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף ורשום בפנקס מהנדסים מוכר במדינת ישראל.

2. המבקש הינו  בעל עשר  שנות ניסיון או יותר בביצוע תכנון הסדרי תנועה ובטיחות בדרכים עבור לקוחות מהמגזר הציבורי בישראל, הכולל: תכנון תנועתי של דרכים בין עירוניות כולל צמתים וכבישים, תכנון הסדרי תנועה קבועים וזמניים, תכנון תמרור, תכנון תנועה, איתור נקודות תורפה ותכנון שיפורים בטיחותיים בהתאם.

3. על המבקש להביא כדוגמה חמש תכניות או יותר שאושרו ע”י הרשויות הסטטוטוריות הרלוונטיות.

יועצים הרואים עצמם עומדים בתנאי הסף, מוזמנים להירשם למאגר.

החברה אינה מתחייבת להזמין עבודות או לפנות לקבלת הצעות למי מבין הספקים שירשמו למאגר, והרישום למאגר אינו מבטיח הצטרפות למאגר.

פניות בנושא הרשמה למאגר יש לשלוח לדוא”ל ariel@jwpe.co.il